Vykdomi projektai

Vaikų ir paauglių socialinis centras aktyviai dalyvauja projektuose ir jau yra sukaupęs 10 metų patirtį dirbant su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, socialinės rizikos šeimomis.

Centro vykdomi ir įvykdyti projektai:

Vaikų dienos centras, finansuojamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2009 – dabar) : šio projekto tikslas yra plėtoti ir teikti nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas soc.rizikos vaikams ir jų šeimoms. Jau 8 metus veikiantis dienos centras “Svajonė”, per visą projekto laikotarpį dirbo su 160 šeimų (iš viso 480 paslaugų gavėjų).

Įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programa (GIMK), finansuojama Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Vilniaus miesto savivaldybės (2008 – dabar) : šiuo projektu siekiama informuoti apie įvaikinimo ir globos galimybes, vykdyti globėjų ir įtėvių paieškas, rengimą, atranką, konsultavimą. Per visą projekto laikotarpį pravesti mokymai 162 asmenims, norintiems globoti ar įvaikinti vaikus.

Kompleksinių paslaugų vaikams ir jų motinoms (tėvams), esantiems krizinėje situacijoje “Noriu užaugti su tėvais” (2011-2017m.) : šeimoms teikiamos socialinės, psichologinės paslaugos, organizuojamas maisto dalinimas, ugdomi tėvų socialiniai ir pozityvios tėvystės įgūdžiai. Per 6 projekto vykdymo metus, mūsų paslaugai buvo nukreiptos 120 šeimų, atsidūrusių krizinėje situacijoje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendintas projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, liudininkams ir jų šeimos nariams” (2013 – 2019) : vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo netiesioginio smurto ir jų šeimos nariams teikiamos nemokamos kompleksinės paslaugos, kurios padėjo vykdyti šeimos reabilitaciją, atskirti smurtautoją nuo šeimos, suteikti šeimai saugų būstą. Per visą projekto laikotarpį paslaugas gavo 152 asmenys.

Tarptautinių Savanorių projektai (ESK), finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Europos solidarumo korpusas““ (2012 – dabar) : Kaip akredituota priimančioji organizacija, dirbome su savanoriais, kurie padėjo vaikams pamokų ruošoje, neformaliojo ugdymo veiklose bei užimtumo projektuose. Savanorių dalyvavimas skatina vaikų bendruomeniškumo ir tolerantiškumo jausmo ugdymą, pažintį su kitomis kultūromis. Savanoriam sudaromos galimybės dalyvauti renginiuose, mokytis lietuvių kalbos.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas “Kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms auginančioms vaikus iki 3m. (2017-2021): Vilniaus ir Kauno regionuose teikiamos apgyvendinimo ir kompleksinės socialinės priežiūros paslaugos moterims, kurios dėl įvairių priežasčių negali ar nepajėgia savarankiškai gyventi savo būste ar neturinčioms pastovios gyvenamosios vietos, atsidūrusioms socialinės rizikos ar/ir krizinėje situacijoje, neturinčioms reikiamų motinystės bei socialinių įgūdžių savarankiškam gyvenimui.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas projektas „Bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos Vilniaus ir Kauno regionuose“ : Teikiamos ir organizuojamos budinčių globotojų atrankos, konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė, psichologinė pagalba, laikino atokvėpio paslaugos, budinčių globotojų vykdomos veiklos kokybės vertinimas ir sociokultūrinė pagalba.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Aš noriu augti šeimoje“ (2017-2020): šiuo projektu vedami mokymai būsimiems globėjams, budintiems globotojams, įtėviams, dirbama su jau esančiais globotojais ir įtėviais.

Vilniaus rajono savivaldybės projektas Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus rajone: atsižvelgiant į šeimoje iškilusius sunkumus, šeimai teikiamos nemokamos kompleksinės paslaugos: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba.

 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 : įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka “.

 Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Sportuoju ir augu sveikas“ : skirtas vaikų ir paauglių fizinio aktyvumo skatinimui.