GIMK mokymai

resize-13597

GIMK – Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas, konsultavimas

Nuo 2008 m. Lietuvoje veikia vieninga būsimų globėjų ir įtėvių rengimo programa, pagal kurią šalyje ruošiamos šeimos, norinčios globoti ar įvaikinti. Tokia programa sėkmingai vykdoma daugelyje pasaulio šalių – JAV, Olandijoje, Vengrijoje, Skandinavijoje ir kitose. Programa sukurta tam, kad būsimi įtėviai ir globėjai geriau pasiruoštų priimti ir labiau suprastų vaikų, netekusių tėvų globos, raidą ir poreikius. Nuo 2012 metų programa vadinasi GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas).

GIMK programa

GIMK programa

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.
GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN).
Tai aktyvus mokymasis, kuriuo siekiama tiek suteikti žinių, tiek ir geriau pažinti šeimas, norinčias tapti globėjais, budinčiais globotojais ar įvaikintojais. Mokymuose diskutuojama, skatinama išreikšti savo požiūrį, pasitikrinti savo sprendimą laikinai rūpintis vaiku, globoti ar įvaikinti. Mokymai būsimiems įtėviams ir globėjams suteikia žinių apie vaiko raidą, apie natūralų jo domėjimąsi savo šaknimis, mokoma atvirai kalbėti apie įvaikinimą, diskutuojama, kaip būsimi įtėviai ar globėjai galėtų palaikyti vaiko ryšius su broliais, seserimis ar kitais giminaičiais pagal kilmę.

GIMK programos tikslai:

Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus gebėjimus

Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Įvertinti asmenų ketinančių prižiūrėti, globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką pasirengimą pagal 5 gebėjimus: 1) saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas; 2) vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas; 3) vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas; 4) pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius; 5) bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas

Programą sudaro:

Pagrindiniai mokymai (Mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą). 7 susitikimai:

Įvadas į pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių BVGN darbuotojų rengimo programą

Atvirumas ir bendradarbiavimas

Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas

Vaikų elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveika

Išsekimas. Prevencija ir intervencija

Globojamų vaikų traumos ir krizės

Pasirengimas pokyčiam

Grupiniai užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, po 3 valandas. Su šeima/asmeniu ketinančiais laikinai prižiūrėti, globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką bus organizuojami du individualūs susitikimai namuose arba įstaigoje

Specializuoti mokymai (Mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą). 6 susitikimai:

Darbas komandoje

Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas

Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas

Vaiko elgesio supratimas ir poreikių tenkinimas

Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. BVGN standartai

Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą, perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą

Tęstiniai mokymai- skirti budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams, įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Šia programa siekiama padėti asmenims įveikti sunkumus ir palaikyti juos. Skatinima nuolat tobulėti, mokytis ir dalytis gerąja patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų poreikius.

Tęstinių mokymų programą sudaro devynios dalys. Asmenys neprivalo išklausyti visų tęstinių mokymų dalių. Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja tęstinių mokymų grupes atsižvelgdami į dalyvių pageidavimus ir poreikius.

Tęstinių mokymų dalys:

Savivertės suvokimas ir vertinimas

Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas

Pozityvaus elgesio skatinimas

Atsakomybės už save skatinimas

Reagavimas į sunkumus

Lytinio ugdymo klausimai

Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą

Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas

Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA

VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras
Globėjų ir įvaikintojų tarnyba
Adresas: Ulonų g.5, verslo centras “Danola”, 4 aukštas, Vilnius
Tel.: 869405030
El.paštas: globoscentras@vpscentras.lt