Projektas – ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje,
vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų
globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos
bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti
vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų
specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų
pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai
nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių
globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme,
išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai:
 Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904
vaikai;
 Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų
kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis.

family+mediation+2

Mediacija

Mediacija – tai ne teismas, tai tarpininkavimo procesas, kurio metu mediatorius (tarpininkas) nukentėjusiajai ir įstatymą pažeidusiai pusėms padeda išnagrinėti konfliktą dėl padarytos nusikalstamos veiklos ir priimti abiems pusėms priimtiną sprendimą.

Nauda nukentėjusiam asmeniui:

Galimybė sužinoti, koks iš tikrųjų yra įstatymą pažeidęs asmuo; tiesioginio kontakto su pažeidėju galimybė saugioje aplinkoje.

Galimybė sulaukti atsakymų į klausimus, į kuriuos gali atsakyti tik įstatymą pažeidęs asmuo; galimybė paprašyti atsiprašymo ir jo sulaukti.

Galimybė būti pagrindiniou konflikto sprendimo dalyviu, nebūti nustumtam, paliktam nušalyje;Daug didesnė tikimybė, kad žala bus atliginta.

Galimybė pajusti, kad buvo įgyvendintas teisingumas it kt.

Nauda įstatymą pažeidusiam asmeniui:

Galimybė atliginti padarytą žalą, bei įsisamoninti savo kaltę, o nebūti tiesiog pažeidėju.

Galimybė atsiprasyti arba pasiaiškintis.

Galimybė dalyvauti sprendžiant klausimą, kaip bus atliginta padarytą žala, pateikti savo pasiulymą ir kt.

Galimybė būti matomam kaip asmeniui, o ne kaip pažeidejui.

Galimybė nukentėjusįjį pamatyti, įvertinti kaip asmenį, o ne kaip objektą, pasikėsinimo taikinį.

Mediacijos esmė:

Nusiklatimas, visu pirma, matomas kaip konfliktas tarp individų, dėl kurio padaroma žala nukentėjusiam, bendruomenėms ir patiems nusiklastama veiklą padariusiems asmenims. Greitai ir tiksliai pasiekiamas baudžiamojo teisingumo proceso tikslas – taikos atsatymas bendruomenėje, sutaikant šalis ir atstatant/atliginant konflikto metu padarytą žalą. Šis procesas palengvina aktyvų nukentėjusiojo, įstatyma pažeidusio asmens ir bendruomenės komunikavimą, siekiant surasti konflikto išsprendimo būda.

Mediacijos principai:

Savanoriškumo principas. Mediacija galima tik sutikus dalyvauti abiems konflikto šalims. Abi šalis gali pasitraukti iš mediacijos proceso bet kuriame etape.

 

Konfidecialumo principas. Tiek konflikto šalys, tiek mediatorius įsipareiguoja neplatinti, nepasakoti ir kitais būdais neviešinti (nenaudoti) mediacijos procese sužinotos, pateiktos ar surinktos informacijos.

 

Neutralumo ir nešalinškumo principas. Mediacijos procese abi šalys įvardijamos kaip lygios, t.y. turinčios vienodos teisės ir pareigas. Mediatorius privalo veikti nešališkai t.y. negali palaikity nei vienos šalies.

 

Sąžiningumo ir pragmatiškumo principas. Mediacijos procese nesiekiama vienos šalies pergalės bet kokia kaina. Stengiamasi užtikrinti konfliktų sprendimo modelį, „kai abi šalys laimi“.

Dėl mediacijos paslaugų kreiptis:

VŠĮ “Vaikų ir paauglių socialinio centro” mediatorė

Jurgita Pukienė

tel. 852372548

el.paštas info@vpscentras.lt